Mercedes-Benz

สมัครงาน

    บริษัท ทีทีซี มอเตอร์ อุบลราชธานี จำกัด ผู้จำหน่ายรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ อย่างเป็นทางการ ในเขตจังหวัดอุบลราชธานีมานานกว่า 16 ปี และขยายกิจการเพื่อรองรับการเจริญเติบโต เรามีความมุ่งมั่นในการสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ทำงานกันเป็นทีมด้วยความรักและความเข้าใจ ตลอดจนให้พนักงานมีส่วนร่วมกับความก้าวหน้า และความสำเร็จขององค์กรอย่างจริงใจ นอกจากนี้เรายังมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเราจึงมีความต้องการบุคลากรเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรในตำแหน่งต่อไปนี้

1.ตำแหน่ง : Executive secretary / เลขานุการกรรมการผู้จัดการ

    1. หญิง/ชายอายุ 22 - 35 ปี
    2. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
    3. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
    4. มีระเบียบวินัย, ทำงานเป็นระบบ, ละเอียดและรอบคอบ
    5. มีไหวพริบ ปฏิภาณ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ และทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
    6. มีบุคลิกภาพที่ดี คล่องแคล่ว และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
    7. มีความรับผิดชอบ และมีความสามารถในการประสานงานเป็นอย่างดี
    8. มีทักษะด้านการการเขียนและการใช้คำอย่างเป็นทางการ ทั้งภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
    9. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Officeได้เป็นอย่างดี
    10. สามารถทำงานล่วงเวลาได้
    11.มีประสบการณ์การทำงานด้านงานบริหารไม่น้อยกว่า 3 ปี

2. ตำแหน่ง : Human Resource/พนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล (ทำงานที่ จ.อุบลราชธานี รับพิจารณาเฉพาะผู้สมัครงานที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น)

    1. เพศชาย / หญิง อายุ 25 - 35 ปี
    2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
    3. มีความรับผิดชอบ และมีความสามารถในการติดต่อประสานงานเป็นอย่างดี
    4. มีระเบียบวินัย, ทำงานเป็นระบบ, ละเอียดและรอบคอบ
    5. มีไหวพริบ ปฏิภาณ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ และทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
    6. มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี เช่น MS.Office และ Internet
    7. หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5. ตำแหน่ง : Service Advisor / ที่ปรึกษางานบริการ

    1. เพศชาย / หญิง อายุ 25 - 40 ปี
    2. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
    3. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาช่างยนต์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
    4. มีทักษะในการสื่อสาร ,บุคลิกภาพดี , มีมนุษย์สัมพันธ์ , มีใจรักในงานบริการ
    5. สุภาพใจเย็น , รอบคอบ , สามารถสื่อสารกับลูกค้าในเชิงสร้างสรรค์ได้ดี ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด
    6. มีประสบการณ์ในด้านงานที่ปรึกษางานบริการของศูนย์บริการรถยนต์ อย่างน้อย 3 ปี
    7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดีและมีความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ

6.ตำแหน่ง : Accounting / พนักงานฝ่ายบัญชี

    1. หญิง อายุ 22 - 35 ปี
    2. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
    3. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านบัญชี/การเงิน หรือที่เกี่ยวข้อง
    4. มีทักษะในการสื่อสาร ,บุคลิกภาพดี , มีมนุษย์สัมพันธ์
    5. มีความรับผิดชอบสูง , ขยัน , กระตือรือร้น
    6. พิมพ์คอมพิวเตอร์ไทย – อังกฤษได้ดี
    7. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้
    8. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7.ตำแหน่ง : Sales Executive / พนักงานฝ่ายขาย

    1. ชาย / หญิง อายุ 22-35 ปี
    2. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
    3. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
    4. มีทักษะในการสื่อสาร ,บุคลิกภาพดี , มีมนุษย์สัมพันธ์ , มีใจรักในงานขายและการบริการ
    5. มีประสบการณ์ในด้านงานขาย 2-5 ปี
    6. นำเสนอและขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ติดตามและดูแลลูกค้ามุ่งหวัง
    7. ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
    8. ดูแลติดตามลูกค้าทั้งก่อนหน้าการขายและหลังการขาย
    9. หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

8. ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายขาย

    1. ชาย / หญิง อายุ 25-35 ปี
    2. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
    3. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
    4. มีทักษะในการสื่อสาร ,บุคลิกภาพดี , มีมนุษย์สัมพันธ์ , มีใจรักในงานขายและการบริการ
    5. มีประสบการณ์ในด้านงานขาย 4-6 ปี
    7. ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
    8. มีทักษะการบริหารงานและจัดระบบงาน
    9. มีภาวะผู้นำ สามารถโน้มน้าวและชักจูงผู้อื่น
    10. มีความคิดริเริ่มสร้างงานใหม่ๆ เพื่อให้ทันต่อสภาวะการแข่งขันของตลาด
    11. มีทักษะการแก้ปัญหาและสามารถบริหารจัดการภายใต้ความกดดันได้ดี

9. ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

    1. ชาย / หญิง อายุ 25 - 35 ปี
    2. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
    3. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการตลาดหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
    4. มีทักษะในการสื่อสาร เจรจา ต่อรองที่ดี ,บุคลิกภาพดี , มีมนุษย์สัมพันธ์
    5. มีไหวพริบ ปฏิภาณ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีและทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
    6. มีความรับผิดชอบสูง ประสานงานทางด้านการตลาด ทั้งภายในองค์กรและนอกองค์กร
    7. มีความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
    8. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office
    9. มีประสบการณ์ในด้านงานขายหรือการตลาดอย่างน้อย 2 ปี
    10. สามารถวิเคราะห์แนวทางการตลาดได้อย่างเป็นระบบ
    11. มีแนวคิดในการวางแผน และสามารถทำวิจัยการตลาดได้ดี
    12. ประเมินและหากลยุทธ์ในการขายแก่ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

10. ตำแหน่ง : พนักงานฝ่ายการตลาด

    1. ชาย / หญิง อายุ 22 - 35 ปี
    2. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
    3. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการตลาดหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
    4. มีทักษะในการสื่อสาร เจรจา ต่อรองที่ดี ,บุคลิกภาพดี , มีมนุษย์สัมพันธ์
    5. มีไหวพริบ ปฏิภาณ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีและทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
    6. มีความรับผิดชอบสูง และมีความสามารถในการประสานงานเป็นอย่างดี
    7. มีความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
    8. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office

11. ตำแหน่ง : พนักงานจดทะเบียนรถยนต์และประกันภัย

    1. เพศชาย อายุ 22 - 30 ปี
    2. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
    3. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
    4. มีระเบียบวินัย, ทำงานเป็นระบบ, ละเอียดและรอบคอบ
    5. มีไหวพริบ ปฏิภาณ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ และทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
    6. มีความรับผิดชอบ และมีความสามารถในการประสานงานเป็นอย่างดี
    7. มีความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษาไทยเป็นอย่างดี
    8. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
    9. ประสานงานกับบริษัทสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
    10. ดูแลและจัดเก็บเอกสารด้านงานจดทะเบียน
    11. ติดตามลูกค้าหลังการขายเพื่อต่อประกันภัย

12. ตำแหน่ง : ช่างซ่อมตัวถังและสีรถยนต์

    1. ชาย / หญิง อายุ 25-35 ปี
    2. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
    3. รับผิดชอบงานประกอบชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์, ดูแลและจัดเก็บอุปกรณ์ชิ้นส่วนตัวถัง
    4. รับผิดชอบงานด้านพ่นสี
    5. รับผิดชอบงานด้านขัดสี
    6. รับผิดชอบงานด้านเตรียมผิว
    7. รับผิดชอบงานด้านเคาะตัวถังรถยนต์
    8. จัดเก็บอุปกรณ์ ทำความสะอาดเครื่องมือช่าง เมื่อใช้เสร็จ
    9. ตรวจสอบค่าสีของรถให้ตรงตามค่ามาตรฐาน
    10. มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี

13.ตำแหน่ง : พนักงานอะไหล่

    1. ชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี
    2. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
    3. วุฒิการศึกษา ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาช่างยนต์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
    4. มีทักษะใรการสื่อสาร , บุคลิกภาพดี , มีมนุษย์สัมพันธ์ , มีใจรักในงานบริการ
    5. มีประสบการณ์ในด้านงานอะไหล่ศูนย์บริการรถยนต์ อย่างน้อย 3 ปี
    6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดีและมีความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ

14.ตำแหน่ง : พนักงานแคชเชียร์

    1. ชาย-หญิง อายุ 22-30 ปี
    2. ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี-การเงิน
    3. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
    4. มีความละเอียดรอบคอบและแม่นยำในด้านเอกสารและตัวเลข
    5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ,มีความรับผิดชอบ,ซื่อสัตย์และมีความคล่องตัวในการทำงาน
    6. มีทัศนคติที่ดี และสามารถเรียนรู้งานใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา
    7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดีและมีความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ

15.ตำแหน่ง : พนักงาน IT

    1. เพศหญิง/ชาย อายุ 22-35 ปี
    2. แก้ไขปัญหา Hardware,Software,Network
    3. ลงโปรแกรม Windows Office และโปรแกรมอื่น ๆ ได้
    4. สามารถใช้โปรแกรมเกี่ยวกับกราฟิต และ Internet ได้
    5. ตรวจสอบแก้ไขระบบ Hardware,Network,OS
    6. มีความเข้าใจการทำงานของคอมพิวเตอร์,เครื่องพิมพ์,จอภาพ,อุปกรณ์สำรองไฟ
    7. มีความรู้เรื่องระบบ Network
    8. ช่วย support งานด้านคอมพิวเตอร์ให้กับองค์กร วางระบบ ซ่อม คอมพิวเตอร์ ดูแลคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ
    9. ให้บริการ ดูแล แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับ IT ดูแลรักษา และแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ Server Windows, Linux, SQL, MySQL, VMware
    10. ปรับปรุงการดำเนินงาน และประสานงานร่วมกับส่วนพัฒนาระบบ

16.ตำแหน่ง : พนักงาน Graphic Designer

    1. เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
    2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
    3. มีความคิดสร้างสรรค์ ชื่นชอบการนำเสนอไอเดีย
    4. มีความกระตือรือร้น สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว
    5. มีความละเอียดรอบคอบ สามารถจัดการงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    6. สามารถใช้โปรแกรมแต่งภาพในการทำชิ้นงานโฆษณาได้ เช่น Adobe Photoshop , Illustrator เป็นต้น
    7. มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ และมีทัศนคติที่ดี
    8. มีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
    9. มีประสบการณ์ตรงในงานกราฟฟิคดีไซน์ สามารถออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ได้อย่างดีเยี่ยม

17.ตำแหน่ง : แม่ครัว

    1. เพศชาย / หญิง อายุ 25-45 ปี
    2. ทุกวุฒิการศึกษา ด้านคหกรรมศาสตร์ , บริหารงานครัว
    3. มีความรู้ความชำนาญในการประกอบอาหาร มีทักษะการสื่อสารชัดเจน คล่องตัว
    4. จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านการทำครัวไม่ต่ำกว่า 6 เดือน 
    5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์การประกอบอาหาร 
    6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ใจเย็น 
    7. หากมีประสบการณ์ตรงและใจรักด้านการทำอาหารเพื่อสุขภาพจะพิจารณาเป็นพิเศษ

18.ตำแหน่ง : พนักงานดูแลความสะอาด/ล้างรถ

    1. เพศชาย­อายุ 18­-35 ปี
    2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
    3. มีความกระตือรือร้น , ซื่อสัตย์ , รักงานบริการ
    4. ขับรถยนต์ได้ มีความคล่องตัวในการทำงาน
    5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ใจเย็น ละเอียดรอบคอบ 
    6. มีทัศนคติที่ดี และสามารถเรียนรู้งานใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา
    7. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตนเอง ณ โชว์รูมบริษัท ทีทีซี มอเตอร์ อุบลราชธานี จำกัด 
365 หมู่ 14 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

โทร. 045-475-222 แฟกซ์ : 045-475-444

วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.

หรือส่ง Resume มายัง E-Mail : admin.ubon@benzttc.com
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 045-475-222 ต่อ 408